6 tips voor sterk medezeggenschap in coronatijd

Schakel snel maar blijf evalueren

In coronatijd ligt het medezeggenschapswerk niet stil, want ook in tijden van crisis is het bestuur gebaat bij een kritische blik. Juist nu is de medezeggenschapsraad een relevante overlegpartner. Al vraagt medezeggenschap ten tijde van corona soms wel om een andere aanpak. Zo zul je als bestuurder en als MR snel moeten schakelen. Om dat in goede banen te leiden, geven wij je een aantal handige tips!

Tip 1. Blijf met elkaar in gesprek

In tijden als deze is communicatie essentieel. Dat vraagt om inventiviteit. Fysiek bijeenkomen is niet mogelijk, maar door de wetgeving voor medezeggenschapsraden is het ook geen optie om het overleg stil te leggen. Gelukkig zijn er veel digitale manieren om contact met elkaar te blijven houden. Het bestuur en de MR hebben daarbij allebei een eigen rol. Wanneer je als schoolbestuur een besluit wil nemen dan moet je dit voorleggen aan de MR. Het is dan ook de taak van het bestuur om uitleg en informatie te geven over de maatregelen. De taak van de MR is om een luisterend oor te bieden aan de achterban en open te staan voor zowel vragen als suggesties. Houd dus vanuit beide kanten de communicatielijnen open.

Tip 2. Betrek de (G)MR vroegtijdig bij de plannen

Juist nu is samenwerking cruciaal. Veel besluiten moeten op relatief korte termijn genomen worden. Daarbij is een zo groot mogelijk draagvlak onder alle betrokkenen vereist. Zorg dus dat je als bestuur de leden van de (G)MR in een vroeg stadium betrekt bij interne discussies en de ontwikkeling van plannen. Informeer ook de individuele MR’s over een voorstel dat wordt voorgelegd aan de GMR voor een zo groot mogelijk draagvlak.

Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen is het belangrijk dat het bestuur:

  • Een goede inschatting maakt of wijzigingen noodzakelijk zijn en binnen welke termijn dit moet gebeuren
  • Een goede analyse van de beginsituatie maakt
  • Helder communiceert
  • Niet alleen de (G)MR maar ook ouders en leerlingen bij de plannen betrekt

Tip 3. Wees als MR flexibel

In de huidige situatie is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met de voorgeschreven termijnen. Ga hier als MR flexibel mee om en neem het belang van de school en vooral de leerlingen als uitgangspunt. Bewaak daarbij de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Tegelijkertijd mag van het schoolbestuur gevraagd worden dat zij tip 2 in acht nemen en de (G)MR vroegtijdig bij hun plannen betrekken.

Tip 4. Maak duidelijke afspraken en leg ze vast

Maak tussen bevoegd gezag en medezeggenschap duidelijke afspraken over welke kaders meegenomen moeten worden bij snelle besluitvorming. Het is niet altijd haalbaar om eerst met de (G)MR te overleggen. Maatregelen vanuit RIVM of de regering hebben voorrang. Het is dan wél zaak om de MR achteraf te informeren over de maatregelen en de gevolgen daarvan voor het beleid. Zijn afspraken gemaakt? Leg ze dan vast!

Tip 5. Monitor continu

Monitor continu of wijzigingen in het coronabeleid noodzakelijk zijn en bedenk binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Tip 6. Blijf evalueren

Het is belangrijk dat het bestuur en de (G)MR regelmatig evalueren. Wat ging de afgelopen periode goed en kan zo door blijven gaan? Wat kan beter en hoe pakken we dat aan? Hoe brengen we dat bij de betrokkenen onder de aandacht?

Kortom, sterk medezeggenschap ten tijde van corona vraagt om heldere communicatie en snel kunnen schakelen! Wil jij meer weten? Lees ook ons artikel over de rol van medezeggenschap in coronatijd.

Meer informatie?