Stap voor stap naar een opleidingsplan

Om je als MR-lid te professionaliseren heb je recht op scholing. Denk aan een training voor nieuwe MR-leden, een cursus financiën of verdieping rond het formatieplan. De MR stelt aan het begin van een zittingsperiode of schooljaar een opleidingsplan op en inventariseert wat nodig is. We helpen je op weg met dit scholingstappenplan.

Faciliteiten- en activiteitenplan

De WMS zegt in art. 28 lid 2: ‘De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag.’ Hiervoor moet de MR wel inventariseren wat er aan scholing nodig is. Dit wordt onderdeel van het faciliteiten- en activiteitenplan.

Er zijn diverse categorieën scholing:

 • Basiscursus voor nieuwe MR-leden;
 • Cursussen over een specifiek onderwerp waar MR-leden mee te maken krijgen (denk aan financiële training);
 • Training voor de MR als geheel.

De minimale tijd die MR-leden aan scholing mogen besteden is voor het personeel vastgelegd in de cao’s. Voor het primair onderwijs gaat het om drie scholingsdagen per twee jaar. Het voortgezet onderwijs heeft een ruimere regeling: vijf dagen per jaar. Als er meer nodig blijkt, laat de MR dat met argumenten aan het bevoegd gezag weten.

Scholingstappenplan

Neem de volgende stappen om tot een goed en helder opleidingsplan te komen.

1. Inventariseer onderwerpen

 • Wat komt er de komende zittingsperiode op ons af?
 • Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van de eigen werkwijze?
 • Zijn er fusies of reorganisaties aan de orde?
 • Komen er nieuwe wetten, regels of cao’s?
 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen raken onze organisatie?
 • Wat staat er in de (meerjaren)beleidsnota’s?

2. Rubriceer

Deel alle genoemde onderwerpen in naar beleidsgebieden. HR, arbo, financieel, management & organisatie, primair proces, e.d.

3. Wensen en doelen

 • Wat wenst de MR (zijn er dromen)?
 • Wat wil de MR de komende (zittings)periode bereiken, welke doelen stelt de MR?
 • Formuleer als dat kan SMARTI: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden, I

4. Inventariseer individuele leerwensen

 • MR-leden moeten zich in de MR kunnen en willen ontwikkelen. Ga na welke kennis en kunde (vaardigheden) de MR-leden willen leren en waarom.

5. Welke kennis en kunde is nodig?

 • Ga na welke kennis en kunde er nodig zijn voor de onderwerpen en doelen uit stap 2 en 3.
 • Bespreek of de MR die kennis en kunde zelf in huis heeft of deskundigen kan inhuren. Noteer deze mogelijkheden bij alle items.
 • Ga na welke rol de MR bij een onderwerp of doel wil spelen; dat bepaalt ook de mate van kennis en kunde.

6. Inventariseer al aanwezige kennis en kunde

 • Ga na over welke kennis(gebieden) de MR-leden beschikken.
 • Ga na over welke vaardigheden de MR-leden beschikken.
 • Breng de kwaliteiten van de MR-leden in kaart.

7. Formuleer de scholingsbehoefte

Helder is nu welke kennis en kunde nodig zijn, wat de individuele leerwensen zijn en welke kennis en kunde aanwezig zijn. Formuleer de scholingsbehoefte en welke tekorten zijn er in kennis en kunde? Wat zijn de kosten van specifiek hierop gerichte trainingen of deskundigen? Alle punten samen vormen het opleidingsplan.

TIP! Evalueer het scholingsplan regelmatig en stel eventueel bij.

 • Is het nog actueel?
 • Zijn er andere vaardigheden en kennis nodig?
 • Zijn er nieuwe MR-leden gekomen met kwaliteiten?
 • Is alle scholing doorlopen?