Literatuur en magazines van verschillende organisaties ten behoeve van jóuw MR-werk

Om jouw werk als MR-lid zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat je goed beslagen ten ijs komt. Hoe meer kennis jij rondom bepaalde zaken hebt, hoe makkelijker het is om mee te praten tijdens een MR-vergadering. Maar waar moet je beginnen? In dit artikel zijn verschillende tijdschriften, (hand)boeken en katernen op een rij gezet die jou van kennis kunnen voorzien op het moment dat jíj dat nodig hebt.

InfoMR (tijdschrift)

InfoMR is een magazine van de AOb over medezeggenschap in het po en vo. De InfoMR maakt kennis over medezeggenschap toegankelijk. De laagdrempelige informatie is meteen toepasbaar in de praktijk. Zo is het magazine gevuld met praktische handvatten, achtergrondinformatie en stappenplannen. Met InfoMR versterkt de AOb de stem van professionals, ouders en leerlingen in het onderwijs. InfoMR verschijnt vier keer per jaar. Alle po- en vo-scholen ontvangen een papieren exemplaar. Scholen met een mr-servicepakket krijgen een digitaal exemplaar. Deze digitale exemplaren zijn ook terug te lezen via de website. Met de zoekfunctie op deze site vind je alle informatie van het onderwerp van jouw keuze.

MR Magazine (tijdschrift)

MR Magazine is een vakblad voor onder andere leden van medezeggenschapsraden in het po en vo. Actuele informatie is cruciaal voor MR-leden om mee te kunnen praten over de inhoud van het onderwijs of de organisatie van de school of scholen. Het magazine houdt lezers op de hoogte over de WMS, maar stipt ook onderwerpen aan zoals samenwerken, communicatie met de achterban en ontwikkelingen in het funderend onderwijs. Door de toegankelijke en duidelijke taal kom je door het lezen van MR Magazine goed beslagen ten ijs in jouw functie als MR-lid. Het blad verschijnt acht keer per jaar.

Zakbok medezeggenschap (boek)

Het Zakboek medezeggenschap is bedoeld voor iedereen in het onderwijs die meer wil weten over de medezeggenschap op school. Het Zakboek biedt inzicht in de rechten en plichten van alle betrokkenen bij medezeggenschap en het geeft antwoorden op vragen uit de medezeggenschapspraktijk.

Survivalgids voor medezeggenschapsraden (Handboek)

De survivalgids voor medezeggenschapraden van het LAKS is er voor alle leerlingen die overwegen om in een (G)MR te gaan zitten of er inmiddels al deel van uitmaken. In de gids staat informatie over wat de MR precies is en wat je allemaal moet weten om goed te functioneren in jouw rol als MR-lid. Het handboek is gratis in te zien op de website van het LAKS.

Goed onderwijs, goede MR (boek)

Uit trainings- en advieswerk van de AVS is naar voren gekomen dat de meeste (G)MR-leden een grote behoefte hebben aan efficiënte middelen om de medezeggenschap te organiseren. Het boek Goed onderwijs, goede MR gaat in op die behoefte. Het boek, dat is geschreven voor (G)MR-leden, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders, wil een handreiking bieden om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. Dit wordt gedaan door het bieden van theoretische informatie en informatie in de vorm van praktische quickscans.

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht (boek)

Het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) toegelicht’ licht artikelsgewijs de Wms toe. Het boek is bedoeld als een handleiding voor iedereen die in de praktijk met de Wms te maken heeft, zoals medezeggenschapsraadleden. Doordat het boek ook wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak bevat, geeft het boek inzicht in de betekenis en bepalingen van de Wms.

Een gemeenschappelijke missie (katern)

Het katern ‘een gemeenschappelijke missie’ is een publicatie gericht op bestuurders in het voortgezet onderwijs die onder andere het samenspel met de medezeggenschapsraad (verder) willen verbeteren. Het gaat in op zaken zoals ‘Hoe creëer je een cultuur gericht op medezeggenschap en inspraak?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat alle partijen hun rol zo goed als mogelijk kunnen vervullen?’ Tevens bevat het katern een drietal casussen, welke als inspiratie kunnen dienen voor de lezers. Maar, het katern is wel al een paar jaar geleden (mei 2018) gepubliceerd, waardoor de actualiteitswaarde aan de lage kant is.