Jij als ouder in de MR!

‘Ik als ouder in de MR?’ Ja, juist! In de medezeggenschapsraad praat je mee over allerlei
onderwerpen die met de school en het onderwijs van je kind(eren) te maken hebben. Samen met het bestuur werk je aan het beste onderwijs op de school. Benieuwd wat er allemaal bij komt kijken en hoe jouw rol eruitziet? In dit artikel zetten we de taken, verwachtingen en ervaringen uit de praktijk voor je op een rij. En bekijk ook de video Als ouder in de MR hieronder:

Ga snel naar:

Waar praat je in de MR over mee?
Gaat de MR ook over onderwijs?
Wat levert het MR-werk op?
Hoeveel tijd kost het MR-werk?
Wat moet ik leren om mee te doen?

Waar praat je in de MR over mee?

Voor veel belangrijke beleidsbeslissingen moet het bestuur van de school eerst de medezeggenschapsraad (MR) raadplegen. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Bij sommige beslissingen is de schoolleiding alleen verplicht de MR te informeren, bij andere moet de MR om advies of zelfs instemming gevraagd worden. De MR heeft dus veel invloed op het beleid, het onderwijs, de ontwikkelingen en de toekomst van de school.

Tip uit de praktijk:
Het is belangrijk dat je je verdiept in de Wet medezeggenschap op scholen, dan kun je je mening met feiten onderbouwen. Binnen de MR worden soms moeilijke en lastige onderwerpen besproken, zoals het lerarentekort, krimp of een fusie. Je moet vanuit verschillende standpunten naar een vraagstuk kunnen kijken. Als MR mag – nee moet – je kritisch zijn, maar met respect voor elkaar. Het mag af en toe best botsen, zolang het belang van de leerlingen en de school maar voorop staat.

Gaat de MR ook over onderwijs?

De MR gaat niet over welke leerling overgaat of wie voor welke klas staat, maar wel over het te voeren beleid. Wil de school extra aandacht besteden aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en het taakbeleid voor het personeel. Komt de leiding met een voorstel voor samenwerking met een andere school of organisatie of in het po over een wijziging in de overblijfregeling en naschoolse opvang, dan kunnen de lesdagen er anders gaan uitzien. Ook over de vaststelling van het schoolplan en de schoolgids praat de MR mee. De ouders en in het vo ook de leerlingen in de MR hebben verder een belangrijke stem als het gaat om activiteiten buiten de lessen, zoals excursies naar het buitenland, kampen en culturele of sportieve clubs. Ingrijpende veranderingen zoals fusies, reorganisaties en nieuwbouw hebben in veel gevallen hun weerslag op wat er in de klas gebeurt en dus wordt de MR daarbij betrokken. Het medezeggenschapswerk heeft dus vrijwel altijd met onderwijs te maken.

Tip uit de praktijk:
Veel ouders willen betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. School neemt een belangrijke plek in bij de vorming van een kind. Over hoe jouw kind les krijgt, kun je meepraten. In de MR wordt met het bestuur bijvoorbeeld gesproken over nieuwe onderwijsconcepten, het lerarentekort of krimp. Daarbij komen ook de verschillende belangen van docenten en leerlingen aan de orde. Wees assertief en durf vragen te stellen. Zoek daarbij wel de balans tussen sparren, kritisch zijn en afstemming, altijd met de focus op de kwaliteit van het onderwijs.

Wat levert het MR-werk op?

Het MR-werk bestaat voor een belangrijk deel uit vergaderen en stukken lezen, maar je onderhoudt ook contacten met de achterban om te weten wat er leeft of om hen te raadplegen. Een plek in de MR brengt je veel dichter bij de school. Je kunt echt invloed uitoefenen op het beleid. De samenwerking met de schoolleiding en leraren biedt een interessant en leerzaam kijkje achter de schermen. MR-leden hebben daarnaast recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Daar kun je ook persoonlijk profijt van hebben. Het MR-lidmaatschap is voor ouders vrijwilligerswerk, maar de school kan een vergoeding toekennen. Je leest hier meer over in het artikel faciliteiten en activiteitenplan op deze site.

Tip uit de praktijk:
Je leert in de MR veel zaken die ook toepasbaar zijn in je dagelijkse werk. De onderwerpen waar de MR zich over buigt zijn divers. Van passend onderwijs tot financiën, van nieuwbouw tot samenwerking met de gemeente. Via de MR kun je hier scholing in krijgen en werken aan je ontwikkeling waar de school, de leerlingen en jijzelf de vruchten van plukken.

Hoeveel tijd kost het MR-werk?

Wie net begint, moet rekenen op zo’n acht vergaderingen per jaar. Stukken lezen ter voorbereiding vergt al snel een avond voor elke vergadering. Verder is er natuurlijk het contact met de achterban om te weten wat er leeft en de ouders op de hoogte te houden van de prestaties van de MR. Ter oriëntatie de cijfers voor personeel, waarvoor minimumregelingen zijn afgesproken in de cao: Ieder personeelslid in de MR in het voortgezet onderwijs mag minimaal 100 klokuren per jaar aan medezeggenschapstaken besteden en vijf werkdagen per jaar voor scholing en vorming. In het basisonderwijs is dat 60 klokuren per jaar aan medezeggenschapstaken en drie werkdagen per twee jaar voor scholing en vorming. Is een school intensief met belangrijke wijzigingen bezig, zoals nieuwbouw of een fusie, dan kost dat vaak meer tijd.

Tip uit de praktijk:
Je moet er echt tijd in steken. Sommige stukken zijn erg inhoudelijk en lastig te lezen, maar je moet ze wel allemaal doornemen om op de hoogte te zijn. Het verschilt uiteraard ook per periode. Twee uur per week kan oplopen naar een dag per week als er iets ingrijpends speelt. Hoeveel actie onderneem je als je bevoegdheden gepasseerd worden, raadpleeg je andere ouders? Je hebt het deels ook zelf in de hand. In hoeverre maak je ook gebruik van je mogelijkheden of van scholing? Het is respectvol voor je gesprekspartners als je je goed voorbereidt. Dat kost tijd. Wil je meer, dan kost dat meer. Die inspanning levert ook veel op: nieuwe inzichten, plezier in de samenwerking en resultaat.

Wat moet ik leren om mee te doen?

Elke MR beschikt over ervaren leden die nieuwkomers kunnen inwerken. Zij stellen je op de hoogte van lopende zaken en de bestaande afspraken over de manier van vergaderen. Diverse organisaties bieden cursussen aan voor nieuwe MR-leden. Het is gebruikelijk dat de school de deelnamekosten betaalt. Heeft de hele MR behoefte aan een opfrisbijeenkomst of specifieke vragen, dan verzorgen de aanbieders van scholing ook trainingen op maat. De AOb, CNVO en VOO verzorgen trainingen voor nieuwkomers. Lees ook het artikel Aan de slag als nieuw MR-lid op deze site.

Tip uit de praktijk:
Het is raadzaam om een MR-startcursus te volgen als basis om inzichten op te doen in de wetgeving en de rechten en plichten van de MR. Het is mooi als MR-leden niet stoppen na een termijn, maar door blijven gaan. Dat brengt balans tussen een frisse blik en ervaring en houdt de MR gezond en slagvaardig.