Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus

Per 1 augustus 2021 verandert de wetgeving voor de vrijwillige ouderbijdrage in het primair en voortgezet onderwijs. De reden? Alle leerlingen moeten mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert. Oók als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Vanaf komend schooljaar zijn scholen verplicht om dit expliciet te vermelden in de schoolgids. Wat moet je als MR weten over de wetswijziging?

Veel scholen organiseren naast het reguliere schoolprogramma activiteiten die buiten het verplichte programma vallen. Zoals schoolreisjes, excursies, bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs. Voor de bekostiging van deze activiteiten mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Willen of kunnen ouders deze niet betalen? Dan kunnen kinderen worden uitgesloten van deze activiteiten. Dat is per 1 augustus dus niet meer toegestaan: scholen mogen ouders nog wel om een vrijwillige ouderbijdrage vragen maar kinderen niet uitsluiten van activiteiten. Alle leerlingen doen mee.

Waar moet de MR op letten?

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij de vrijwillige ouderbijdrage. Zo heeft de oudergeleding instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage (artikel 13 lid 1c en artikel 14 lid 2c Wms).

Daarnaast moet de MR erop letten dat er in de schoolgids expliciet vermeld wordt dat het niet-betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen. In het primair onderwijs heeft de oudergeleding van de MR instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g Wms). In het voortgezet onderwijs is dit de ouder- en leerlinggeleding (artikel 14 lid 1a Wms).

Webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap

Op 17 mei organiseert Sterk Medezeggenschap het webinar Achterstanden en de rol van medezeggenschap. Tijdens deze online bijeenkomst onderzoeken we de rol van de MR bij de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage en het Nationaal Programma Onderwijs. Wil jij erbij zijn? Meld je kosteloos hier aan.

Meer weten?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de brochure Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021 uitgebracht, waarin wordt aangegeven wanneer wel een ouderbijdrage mag worden gevraagd. Download de brochure Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021.