Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van kracht

Op 1 januari 2022 trad de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs grotendeels in werking. De wet geeft mbo-instellingen en vo-scholen meer ruimte om samen te werken. Zo kunnen de gevolgen van dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs worden opgevangen. Daarnaast maakt de wet de vorming van verticale scholengemeenschappen mogelijk, waarmee de inhoudelijke aansluiting tussen praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, mavo en mbo wordt versterkt.

Een verticale scholengemeenschap bestaat uit één mbo-instelling en een of meerdere vo-scholen voor praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en/of mavo. Een verticale scholengemeenschap maakt van de mbo-instelling en de vo-school een organisatorische eenheid en geeft het bestuur handvatten om het onderwijs inhoudelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Medezeggenschap in verticale scholengemeenschap

In een verticale scholengemeenschap blijft de mbo-instelling onder de werking van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) vallen en de vo-school – met enkele uitzonderingen – onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Wel verandert de medezeggenschap op de vo-school. Voor de vo-school binnen de verticale scholengemeenschap gaat namelijk net als voor de mbo-instelling de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gelden. Dat betekent dat er op de vo-school een studentenraad en ondernemingsraad ingericht moeten worden, in plaats van een leerling- en oudergeleding van de MR.

Nieuw is ook dat het bevoegd gezag van een beroepscollege een ouderraad moet instellen als ten minste 25 ouders dit verzoeken. De ouderraad blijft – zoals nu ook het geval is – verplicht voor de vo-scholen in een verticale scholengemeenschap.

Verticale scholengemeenschap en de Wms

Binnen de verticale scholengemeenschap is de Wms dus niet van toepassing op de vo-school. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. De vo-school moet volgens de WVO namelijk wel zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband. Daarom is het belangrijk dat de school ook in de Ondersteuningsplanraad (OPR) vertegenwoordigd is. Dat betekent dat artikelen 4a, 11a en 14a uit de Wms wél gaan gelden voor de vo-school. Daarnaast is er een wijziging van artikel 4a nodig om de vertegenwoordiging van de vo-school in de OPR te regelen. De wet wijzigt per 1 augustus 2022.

Factsheet Verticale scholengemeenschap

Binnenkort publiceert Sterk Medezeggenschap een handreiking met een handig overzicht van de wijzigingen voor besturen en medezeggenschapsraden. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Houd dan onze website en LinkedIn-pagina in de gaten. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief.