Rol medezeggenschap bij Nationaal Programma Onderwijs

Rol medezeggenschap bij Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) investeert de overheid 8,5 miljard in het onderwijs. Zo kunnen scholen achterstanden of vertragingen inhalen die ontstaan zijn door de coronacrisis. Op dit moment zijn scholen al druk bezig om in kaart te brengen op welke vlakken cognitief en/of sociaal-emotioneel gezien deze achterstanden en vertragingen liggen. Vanuit dit onderzoek volgt een plan van aanpak en de daadwerkelijke uitvoer van het plan. Tijdens het schooljaar 2021/2022 monitort en evalueert de school de uitvoer van het plan en stelt het waar nodig bij voor het schooljaar 2022/2023. Welke rol speelt medezeggenschap bij het NPO?

De schoolleiding én de medezeggenschapsraad hebben allebei een proactieve rol bij de invulling van het NPO. Door al meteen vanaf de onderzoeksfase gezamenlijk op te trekken, wordt het medezeggenschapstraject goed en duurzaam gevoerd. Dat is belangrijk, want uiteindelijk heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat de MR het plan van aanpak moet goedkeuren. Daarbij beoordeelt de MR of het plan voldoende impact maakt en helpt om achterstanden en vertragingen in te halen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een keuzemenu met bewezen interventies opgesteld om de kwalitatieve kant van het plan van aanpak te versterken. Dat past binnen de maatschappelijke opdracht van het onderwijs: kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind.

Hoe ziet de proactieve rol van medezeggenschap eruit?

Het is belangrijk om goede procesafspraken te maken tussen schoolleiding en medezeggenschap. Zo vervult iedereen de juiste rol. Maak niet alleen duidelijke afspraken over de onderzoeksfase en de planfase, maar ook over de manier waarop het personeel en de medezeggenschapsraad hierbij betrokken kunnen worden. Zorg ook dat je inhoudelijke afspraken maakt over waar het plan van aanpak aan moet voldoen. Je kunt het Advies goede medezeggenschap hierbij als leidraad gebruiken.

Daarna volgt de formele bespreking van het plan van aanpak. Is het in lijn met de rechten en plichten uit de Wet medezeggenschap op scholen (Wms)? Wat zijn de uitkomsten van de onderzoeksfase en draagt het plan van aanpak bij aan de doelstelling van het NPO? Sluit het aan op de behoefte van de school en leerlingen en is er binnen het team draagvlak voor het plan?

Ook de manier van monitoren, evaluatie en de aanpassingen van het plan van aanpak die daaruit voortvloeien, volgen de weg van proactief medezeggenschap. School-overstijgende onderdelen van de ingestemde plannen van aanpak moeten bovenschools en/of bovenbestuurlijk aangepakt worden.

Verantwoording van het schoolbestuur

Natuurlijk moet het schoolbestuur ook verantwoording afleggen over de doelmatigheid van de  besteding van de extra middelen uit het NPO. Dat gebeurt in het jaarverslag. De raden van toezicht zien erop toe dat het bestuur het proces en besteding van de middelen juist en doelmatig doorloopt en verantwoordt.

Sterk Medezeggenschap

Sterk Medezeggenschap is het informatiepunt rondom de proactieve rol van de MR bij het NPO. Hier vind je het Advies goede medezeggenschap en andere handreikingen om schoolleiders, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en bestuurders te ondersteunen. Ook organiseren we op 17 mei 2021 een webinar over het NPO en de rol van medezeggenschap. We zorgen voor verbinding tussen vragen uit het veld en ondersteuning vanuit de aangesloten veldpartijen.