Onderzoek naar bestedingen voor aanpakken lerarentekorten en werkdruk

Om lerarentekorten en werkdruk op scholen aan te pakken zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld in het convenant ‘Aanpak lerarentekort en werkdrukverlichting’.
Op verzoek van de cao-tafel vo doet Voion onderzoek naar de (voorgenomen) bestedingen van deze middelen. Voion vraagt MR-leden in het voortgezet onderwijs om deel te nemen aan dit onderzoek.

Het gaat om een bedrag van € 150 mln. om in 2020 en 2021 te besteden. Scholen kunnen dit geld gebruiken voor maatregelen voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen voor arbeidsmarktvraagstukken.

Het onderzoek brengt de manier waarop besturen en scholen het geld (van plan zijn om te) besteden in kaart:

  • Wie zijn hierbij betrokken geweest?
  • Hoe zijn of worden de middelen verdeeld en hoe is het proces tot nu gelopen?
  • En wat zijn mogelijke knelpunten?

Ben jij lid van de medezeggenschapsraad in het vo?

Met name jouw stem is belangrijk bij het inzichtelijk krijgen van de betrokkenheid van de P(G)MR in het proces bij de besteding de middelen. Jij kunt helpen door de online-enquête voor dit onderzoek in te vullen. De antwoorden leveren waardevolle informatie op waarmee sociale partners kunnen sturen op eventuele vervolgacties.

Naar de enquête

Ook als het geld voor een groot deel nog niet besteed is, is het waardevol om mee te doen aan de enquête. Uiteraard worden de antwoorden anoniem verwerkt. Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten. Naast de enquête worden verdiepende interviews met enkele betrokkenen afgenomen om meer te horen over het proces en effectiviteit van de besteding van middelen. Aan het eind van de enquête kun je je, als je dat wilt, daar voor aanmelden.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Voion via info@voion.nl.