Meer bevoegdheden voor samenwerkingsverband

Op 1 januari 2021 is de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs in werking getreden. Hiermee worden verschillende onderwijswetten, waaronder de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), geactualiseerd en verbeterd. Wat betekent dit voor de medezeggenschap?

Voor de medezeggenschap is vooral het actualiseren van de deugdelijkheidseisen van belang. Onder deugdelijkheidseisen wordt verstaan: ‘Objectieve eisen die voor alle scholen gelden’. Ook de eisen in de WMS zijn deugdelijkheidseisen. Een belangrijke inhoudelijke wijziging sinds 1 januari 2021 is de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband. Dit is in lijn gebracht met de procedure voor de benoeming van het bevoegd gezag van een school. Het samenwerkingsverband heeft dus bevoegdheden bij de aanstelling of het ontslag van een bestuurder en op het vaststellen van het competentieprofiel. Voor de benoeming van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie aangesteld waarvan in elk geval deel uitmaken:

  • Een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;
  • Een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • Een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

Download de nieuwe modelreglementen

Door de aanpassingen zijn ook de modelreglementen voor de ondersteuningsplanraden van samenwerkingsverbanden in het primair en het voortgezet onderwijs aangepast.

Verdere wijzigingen gaan over het verminderen van administratieve verplichtingen en het invoegen van enkele wettelijke grondslagen op basis waarvan de inspectie haar toezichthoudende taken goed kan blijven uitoefenen.