Kabinet neemt maatregelen om medezeggenschap in het mbo te versterken

De medezeggenschap in het mbo moet beter, vindt minister Dijkgraaf. Hij gaat daarom maatregelen nemen om de medezeggenschap te versterken. Dat begint bij een betere ondersteuning van studentenraden. Als het aan de minister ligt, krijgen mbo-scholen de wettelijke plicht om te zorgen voor goede voorzieningen voor de medezeggenschap. Daar hoort ook een financiële vergoeding bij ‘waaruit waardering blijkt voor het belangrijke werk dat zij doen’, schrijft Dijkgraaf in een brief aan de Kamer.

De Kamerbrief is geschreven naar aanleiding van een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar medezeggenschap in het mbo. In dat onderzoek constateert de Inspectie dat de samenwerking tussen schoolbestuur, raad van toezicht en medezeggenschap (studentenraden en ondernemingsraden) zich kenmerkt door een ‘goede sfeer’. Maar de Inspectie ziet ook ruimte voor verbetering.

Betere ondersteuning van studentenraden

In de Kamerbrief schrijft minister Dijkgraaf dat mbo-scholen voortaan ‘ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing’ moeten bieden aan leden van de studentenraad. Op dit moment is er in de wet alleen vastgelegd dat studentenraden over ‘voorzieningen’ moeten kunnen beschikken, maar niet om hoeveel tijd en geld het gaat. Met een wetswijziging wil de minister duidelijkheid scheppen over wat daaronder precies wordt verstaan.

Samenspel governancedriehoek: bestuur, toezicht en medezeggenschap

Het samenspel tussen schoolbestuurders, intern toezichthouders en studenten- en ondernemingsraden is essentieel voor goede medezeggenschap. De rol van het bestuur is daarbij cruciaal: het bestuur moet ervoor zorgen dat de governancedriehoek goed werkt. De Inspectie roept daarom besturen op om de facilitering van medezeggenschapsraden goed te regelen, het ‘klinisch voldoen aan de eisen van de wet’ is niet voldoende.

Ook blijkt uit het onderzoek van de Inspectie dat studentenraden vaak nog geen gesprekspartner zijn van de raad van toezicht. Het zou volgens de Inspectie goed zijn als intern toezichthouders een open dialoog voeren met studenten- en ondernemingsraden.