De MR op jouw school professionaliseren, hoe doe je dat?

Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de MR centraal stond. Wat werd er besproken en wat waren de belangrijkste conclusies?

‘Voor kwalitatief onderwijs is een sterke MR noodzakelijk. Als zelfs in de Tweede Kamer besproken wordt dat medezeggenschap nog steeds ondermaats is, dan is er werk aan de winkel. Een MR 2.0.’ Zo opende gespreksleider Robert Hommen het webinar over sterk medezeggenschap. Wat is nodig om medezeggenschap te professionaliseren, en hoe kunnen verschillende partijen samen op een efficiënte manier tot besluitvorming komen? Die vragen stonden centraal in het gesprek met vijf onderwijsprofessionals.

Gelijkwaardigheid boven democratie

Rosanne Maters, schoolleider po bij Lucas Onderwijs, is van mening dat een school geen kwalitatief onderwijs kan bieden zonder sterk draagvlak. Hoe creëer je dat draagvlak? Maters pleit voor een gelijkwaardige besluitvorming boven een democratische besluitvorming. ‘Het gaat bij ons niet om de meerderheid van de stemmen, we willen dat iedereen met het besluit kan leven.’ Om consensus te bereiken, is het belangrijk om iedereen vooraf goed te informeren en een open agenda te hebben.

Daarnaast vindt ze het belangrijk om de machtsstructuur te doorbreken. ‘Door informatie van boven naar beneden en van beneden naar boven te laten gaan, kan je verschillende niveaus van besluitvorming aan elkaar koppelen. Zo creëer je gelijkwaardigheid in een veilige omgeving, waarin niemand bang is om met elkaar in gesprek te gaan – ook over onderwerpen waar ze niet veel over weten.’

‘Vertrouwen, veiligheid en gelijkwaardigheid zijn heel belangrijk om naar medezeggenschap 2.0 te gaan.’
Rosanne Maters, Schoolleider po bij Lucas Onderwijs

Daar is Jeffrey Sellier, lid van GMR Boor en secretaris van de OPR Koers-VO Rotterdam, het mee eens. Ook hij vindt het MR-leden. ‘Iedereen heeft affiniteit met een ander onderwerp. Als je mensen daarop aanspreekt, kunnen ze hun visie delen over een onderwerp waar ze veel mee bezig zijn. De stemmen zijn individueel, maar door een goede dialoog aan te gaan en kennis te delen, kan je bredere consensus bereiken.’

Gebruik maken van openbare informatie

Soms is het moeilijk om de bomen door het bos te zien, in de kluwen van informatie over het onderwijs. Daarom hebben drie leden van het tafelgesprek tools ontwikkeld die kunnen helpen bij het structureren en inzetten van informatie.

Scenariomodel

Zo is Hans Schwartz, adviseur van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion, betrokken bij het Scenariomodel. Dit model toont cijfers over leerlingenprognoses. ‘Je kan de prognoses bekijken op niveau van de school, maar ook op niveau van het bestuur en vanuit een regionaal samenwerkingsverband’, aldus Schwartz. De informatie is openbaar en beschikbaar voor iedereen. Voor cijfers over het basisonderwijs kun je terecht bij het Scenariomodel PO, voor het voortgezet onderwijs kun je het Scenariomodel VO raadplegen.

Scholen op de Kaart

Op de website Scholen op de Kaart, vertegenwoordigd door Marlies Snijders, is alle informatie beschikbaar over scholen. Waar gaan de leerlingen na het basisonderwijs naartoe, welk advies krijgen leerlingen? Snijders vindt het belangrijk om context bij de data te geven. ‘We schotelen niet enkel cijfers voor, maar vertellen het verhaal achter de cijfers, door ze in een bepaalde context te plaatsen. Zo geeft de website een blik op de persoonlijkheid van verschillende scholen.’

Benchmark PO&VO

Ook Daniël van Geest, programmamanager Benchmark PO&VO van de PO-Raad en VO-raad, vindt dat het verhaal achter de cijfers ertoe doet. ‘Waar Scholen op de Kaart erg geschikt is voor ouders en MR-leden, is Benchmark gericht op besturen en medezeggenschap op schoolorganisatieniveau’, vertelt  hij. ‘Je vindt er informatie over medewerkers en het schoolbestuur. Wat is de gemiddelde leeftijd van het bestuur, hoe staat het met het ziekteverzuim?’ Zelfs financiële informatie van scholen is erop te vinden. ‘Vanuit Den Haag krijgen we soms het verwijt niet transparant te zijn’, aldus van Geest, ‘maar dit soort infoproducten laten het tegengestelde zien.’

‘Je kunt cijfers niet als absolute waarheid beschouwen. Het verhaal erachter doet ertoe.’
Daniël van Geest, programmamanager Benchmark PO&VO

Samenvatting

  • Voordat beleid gemaakt wordt moeten de schoolleiding, bevoegd gezag, en medezeggenschap gelijkwaardige partners zijn.
  • Het is belangrijk om samen te kijken naar het beleid. Iedereen heeft hetzelfde belang; kwalitatief goed onderwijs.
  • Transparantie staat hoog op de agenda. Door alle beschikbare informatie te delen en te bespreken, is het bereiken van consensus gemakkelijker.
  • Het verhaal achter de cijfers doet ertoe. Ga daar dialogen over aan en vraag je af waar je over vijf jaar wil staan als school.