Faciliteiten: waar heb je als medezeggenschapsraad recht op?

De medezeggenschap vervult een belangrijke rol binnen het goed functioneren van een school. Niet voor niets kunnen medezeggenschapsraden rekenen op middelen en faciliteiten. In dit artikel zetten we op een rijtje waar je als medezeggenschapsraad (MR) precies recht op hebt, zodat je je taak optimaal kunt vervullen.

De ondersteuning van medezeggenschapsraden is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). En ook in de cao’s voor zowel het po als het vo zijn er zaken geregeld voor de medezeggenschap. Grofweg kunnen we de faciliteiten en ondersteuning verdelen in een aantal categorieën: tijd, geld, en ruimte en andere praktische faciliteiten.

Facilitering in tijd

Om hun medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, moeten personeelsleden die zitting nemen in de MR voldoende tijd krijgen. In de cao’s is daarom geregeld dat MR-leden voor een bepaald aantal uren worden vrijgeroosterd. Het totale aantal vrijgeroosterde uren hangt onder meer af van de specifieke rol binnen de (G)MR. Zo krijgen de (vice)voorzitter en de secretaris extra uren. Ook verschilt het aantal uren voor het po en het vo.

Primair onderwijs

In artikel 13.3 van de CAO PO is geregeld voor hoeveel uren personeelsleden die lid zijn van de (G)MR worden vrijgesteld van hun gewone werk.

  • Leden van de Personeelsgeleding van de Medezeggenschapraad (PMR) krijgen 60 uur.
  • De voorzitter en de secretaris van de PMR of GMR krijgen hier bovenop 20 uur extra, dus 80 uur in totaal.
  • Personeelsleden die lid zijn van de Personeelsgeleding van de Medezeggenschapraad (PMR) én van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) krijgen 100 uur.
  • Specifiek voor ‘scholing en vorming’ krijgt elk personeelslid binnen de MR drie dagen per twee jaar.

Voortgezet onderwijs

Voor het vo staat het minimale aantal uren voor MR-leden vermeld in bijlage 7 van de CAO VO

  • Leden van de Personeelsgeleding van de Medezeggenschapraad (PMR) krijgen 100 uur per jaar.
  • De voorzitter van de PMR of GMR krijgt hier bovenop 150 uur extra, dus 250 uur in totaal.
  • De vice-voorzitter en de secretaris van de PMR of GMR krijgen hier bovenop 50 uur extra, dus 150 in totaal.
  • Personeelsleden die lid zijn van de Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) én van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) krijgen 160 uur.
  • Specifiek voor ‘scholing en vorming’ krijgt elk personeelslid binnen de MR vijf dagen per jaar.

Facilitering in geld

Elke medezeggenschapsraad maakt kosten om haar taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. In de Wms staat hierover dat het bevoegd gezag (lees: de directie van de school) de kosten betaalt die ‘redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad’.

Kosten voor scholing

Daarbij gaat het in de eerste plaats om kosten voor scholing. Elke lid van de medezeggenschapsraad moet, op kosten van de school, een cursus of training kunnen volgen over het werk en de rol van de medezeggenschap.

Kosten voor administratieve ondersteuning

De school kan ook bijdragen in de kosten voor administratieve ondersteuning van de medezeggenschapsraad. Zo kan de MR in overleg met de directie een ambtelijk secretaris aanstellen. Hij of zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de agenda en de stukken voor vergaderingen op tijd worden verzonden. Ook verzorgt de ambtelijk secretaris de notulen en zorgt hij of zij voor de communicatie richting de achterban (bijvoorbeeld via een website of nieuwsbrief).

Inhuur en juridische kosten

Soms is het voor een medezeggenschapsraad ook nodig of nuttig om een externe deskundige te raadplegen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een deskundige die tijdens een vergadering een bepaald onderwerp nader toelicht. Ook kan het voorkomen dat er juridische kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld in het geval van een geschil of een arbitrageprocedure.

Het kan zijn dat het bevoegd gezag deze kosten vergoed, maar alleen als de directie vooraf ‘in kennis is gesteld’ van de te maken kosten.

Activiteitenplan: handig instrument

Veel medezeggenschapsraden maken elk jaar een activiteitenplan, waarin ze aangeven welke activiteiten ze denken te ondernemen en hoeveel die naar schatting kosten. Op basis daarvan stelt het bevoegd gezag vervolgens een budget vast, dat de medezeggenschapsraad naar eigen inzicht kan besteden.

Vallen de gemaakte kosten hoger uit? Dan hoeft het bevoegd gezag deze kosten alléén te vergoeden als er vooraf toestemming is gegeven voor de kostenoverschrijding.

Vergoedingen voor leden

Ouders en leerlingen kunnen voor hun werkzaamheden als lid van de medezeggenschapsraad een zogenoemde ‘vacatievergoeding’ krijgen, oftewel een bedrag per bijgewoonde vergadering. Een school kan er ook voor kiezen om een vergoeding op jaarbasis uit te keren.

Vaak vergoedt de school ook onkosten, zoals reiskosten of kosten voor het inhuren van een oppas om een vergadering te kunnen bijwonen.

Ruimte en andere praktische faciliteiten

Om haar taak goed te kunnen vervullen moet de MR gebruik kunnen maken van een geschikte vergaderruimte, inclusief koffie en thee. Daarnaast krijgt de MR doorgaans de beschikking over print- en kopieerfaciliteiten, een telefoon, een computer en postfaciliteiten.